SĨ THANH makeup cho TRƯƠNG QUỲNH ANH đi dự EVENT | Layout thập cẩm diễm lệ đài các | SITA FRIEND

SĨ THANH makeup cho TRƯƠNG QUỲNH ANH đi dự EVENT | Layout thập cẩm diễm lệ đài các | SITA FRIEND

SĨ THANH makeup cho TRƯƠNG QUỲNH ANH đi dự EVENT | Layout thập cẩm diễm lệ đài các | SITA FRIEND

Hôm nay cô em Trương Quỳnh Anh giao cho Thanh nhiệm vụ quan trọng quá. Hồi hộp ghê Makeup sao cho cô em đi dự event mà đầy đủ các yếu tố: cute, …

SĨ THANH makeup cho TRƯƠNG QUỲNH ANH đi dự EVENT | Layout thập cẩm diễm lệ đài các | SITA FRIEND


Published by: Si Thanh Official and share by XanhIndia.com.